Wsparcie instytucjonalne uczniów pochodzenia romskiego w kontekście podttrzymywania tożsamości etnicznej” (Institutional support for Roma students in the context of maintaining the ethnic identity)

Abstract
Artykuł poświęcony jest realizowanym formom wsparcia instytucjonalnego uczniów pochodzenia romskiego w polskim systemie oświaty. Romowie są grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym, dlatego bardzo istotne jest systemowe wsparcie rodzin, a szczególnie uczniów w środowisku. Aktualnie proponowane formy pomocy koncentrują się na realizowaniu zadań edukacyjnych, mających na celu podtrzymywanie tożsamości etnicznej i językowej oraz integracji uczniów pochodzenia romskiego ze społeczeństwem. Jednak warto zastanowić się, w jakim stopniu wsparcie instytucjonalne ma znaczenie dla podtrzymywania tożsamości etnicznej uczniów pochodzenia romskiego i czy nie skutkuje zjawiskiem zatracania przez dzieci tradycji lub odizolowania się od własnej grupy, co w konsekwencji doprowadzić może do zanikania obyczajów i kultury romskiej.


English version: 
Institutional support for learners of Roma origin in the context of maintaining the ethnic identity

The article concerns implementing the forms of institutional support for Roma children in the Polish educational system. The Roma are a group of people at the risk of social exclusion, hence it is very important for the system to support learners, especially at the family and the community level. Currently, the proposed forms of assistance to students focus on the implementation of educational tasks aimed at maintaining ethnic and linguistic identity and the integration of Roma children into the society. However, what is worth considering is the extent to which institutional support is important in maintaining the ethnic identity of school learners of Roma origin and whether it results in the phenomenon of children’s losing their tradition or isolating themselves from their own group, which in turn can lead to the disappearance of customs and culture of the Roma people.

Author(s):

Justyna Matkowska & Lukasz Kwadrans 

 YEAR: 2017

Type:  Article

Initially published by: 

Edukacja międzykulturowa, vol. 2 (7): 155-164. (2017) DOI: 10.15804/em.2017.02.10. ISSN 2299-4106.

Read the full article here:

Comments are closed.